Lượt xem: 322

Tổng vốn đầu tư phát triển 5 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 11.126,5 tỷ đồng


 Tổng vốn đầu tư phát triển 5 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 11.126,5 tỷ đồng

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH