Lượt xem: 788

Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 38.415,1 tỷ đồng

Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 38.415,1 tỷ đồng  

Giá trị sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh ước đạt 38.415,1 tỷ đồng

BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH