Lượt xem: 762

THÔNG BÁO: Kết quả chấm phúc khảo bài thi kỳ thi nâng ngạch công chức tỉnh Ninh Bình năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 27/10/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về tổ chức thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2021;  Quyết định số 300/QĐ-HĐTTNN ngày 07/12/2021 của Hội đồng thi nâng ngạch công chức năm 2021 về việc thành lập Ban Phúc khảo. Hội đồng thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính năm 2021 thông báo kêt quả điểm chấm phúc khảo bài thi của thí sinh đề nghị chấm phúc khảo.

Cổng TTĐT tỉnh xin đăng toàn văn Thông báo kết quả chấm phúc khảo bài thi kỳ thi nâng ngạch công chức tỉnh Ninh Bình năm 2021 dưới đây:

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH