Lượt xem: 991

UBND tỉnh phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022)

Nhằm phát động các phong trào thi đua tạo khí thế sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng, thi đua lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; ngày 03/11/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 182/KH-UBND Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (01/4/1992 - 01/4/2022) 

Thông qua các phong trào thi đua, góp phần giữ vững truyền thống lịch sử, cách mạng, văn hoá của quê hương và con người Ninh Bình, khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về sự lãnh đạo của Đảng, thành tựu đổi mới của đất nước nói chung và của tỉnh Ninh Bình nói riêng, qua đó tiếp tục bảo tồn, phát huy tiềm năng và quảng bá những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng của quê hương Ninh Bình đến bạn bè trong nước và quốc tế. Nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và sự đoàn kết, dân chủ, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn của các cấp, các ngành và của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong quý IV năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022.

Đợt thi đua được thực hiện từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/5/2022, chia làm 02 giai đoạn:

Giai đoạn 1: Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 31/12/2021: Thi đua lập thành tích hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

Giai đoạn 2: Từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/5/2022: Đẩy mạnh thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022) và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).

Nội dung thi đua bao gồm: Thi đua lập thành tích hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2021, hướng tới kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh; Thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022) và 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022) trong đó quan tâm đẩy mạnh thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, phát triển văn hóa - xã hội; thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh; bảo vệ môi trường; đẩy mạnh chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và hội quần chúng; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

UBND tỉnh yêu cầu việc triển khai thực hiện đợt thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm của cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, các khối thi đua và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh nhằm góp phần bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ổn định và hiệu quả. Gắn tổ chức các phong trào thi đua với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022). Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, những sáng kiến, kinh nghiệm hay, mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong đợt thi đua.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các Khối thi đua của tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai phát động đợt thi đua cao điểm với mục tiêu, tiêu chí thi đua cụ thể, rõ ràng, nội dung thi đua bám sát các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong Quý IV năm 2021, 6 tháng đầu năm 2022 và các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 166/KH-UBND ngày 18/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

Chi tiết cụ thể xem tại Kế hoạch số 182/KH-UBND của UBND tỉnh.

Cổng TTĐT tỉnh

1 2 3 4 5  ... 
BẢN ĐỒ TỈNH NINH BÌNH