Chủ tịch 
 
     
     
     
     
Phó Chủ tịch Thường trực
Tống Quang Thìn

Phó Chủ tịch
Trần Song Tùng

Phó Chủ tịch
Nguyễn Cao Sơn

     
 
                       
                                   
     
 

 
    

       
Giám đốc
Công an tỉnh 
Chỉ huy trưởng 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 
Chánh Văn phòng 
Uỷ ban nhân dân tỉnh 
Phạm Văn Sơn 
Đinh Công Thanh Đặng Đức Tân
     
     
 Giám đốc
 Sở Nội vụ 
 Giám đốc
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 Giám đốc 
Sở Nông nghiệp và PTNT

 Đinh Công Toản Đinh Thị Thuý Ngần  Vũ Nam Tiến
     
   
 Giám đốc 
Sở Giao thông Vận tải

 Giám đốc 
Sở Khoa học và Công nghệ
Giám đốc 
Sở Tài chính
 Lê Trọng Thành
Nguyễn Toàn Thắng 
Hoàng Văn Kiên
     
 
Chánh Thanh tra tỉnh Giám đốc
Sở Giáo dục và Đào tạo
 
Giám đốc
 Sở Du lịch
 
Đặng Xuân Nguyên
 Phan Thành Công  Bùi Văn Mạnh
     
     
Giám đốc
Sở Xây dựng
  Giám đốc 
Sở Y tế
 Giám đốc
Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cao Trường Sơn   Vũ Mạnh Dương Lâm Xuân Phương 
     
     
Giám đốc
Sở Tư pháp
Giám đốc
Sở Công thương
 

 Giám đốc 
Sở Văn hoá và Thể thao

 Phạm Minh Thường
Hoàng Trung Kiên Nguyễn Mạnh Cường
     
     
 Giám đốc
 Sở Thông tin và Truyền thông
   
 Đoàn Thanh Hải    
   

 

Đang cập nhật